Zamów u nas

Modelujemy elementy urządzeń oraz detale odpowiadające spersonalizowanym wymaganiom Klienta, dedykowane zarówno dla przedsiębiorstw, jak i Klientów indywidualnych.

Wykonujemy Post processing (obróbkę/wykończenie) wydruków 3D - wygładamy powierzchnie - malujemy - lakierujemy.

Stworzymy dla Ciebie zarówno fragment szkeletu frezarki, jak i funkcjonalny gadżet usprawniający pracę w domu czy ogrodzie.

Tworzymy pełną dokumentację techniczną stworzonych przez nas projektów. Posiadamy w naszym parku maszynowym drukarki 3D takich firm jak: GamgolBot, MakerBot Industries, Ultimaker, XYZprinting, Anet.

Odtworzymy dla Ciebie statyw do ulubionej lampy, który przypadkiem uszkodzono czy dowolną rzecz którą zgubiłeś lub uszkodziłeś, a nie możesz dostać jej w żadnym sklepie (np. brakującą klapkę od pilota czy też uchwyt prysznicowej słuchawki).

Drukujemy w 3D wszystko co tylko sobie wymarzycie!! Realizujemy w technologi FDM zarówno Wasze/znalezione przez Was jak i specjalnie przygotowywane przez nas odpowiadające Waszym oczekiwaniom projekty.

 

Cennik usług:

Usługi Druku 3D z materiału PLA INK3.DE (warstwa 0.2 mm, prędkość druku 60mm/s)

1-  200 g - 0,60 pln / 1g    

201- 400 g - 0,50 pln / 1g   

401- 600 g - 0,40 pln / 1g

601- 800 g - 0,30 pln / 1g 

801- 1000 g - 0,20 pln / 1g 

>1000 g - wycena indywidualna     

 

Usługi Druku 3D z materiału PRINT-ME (warstwa 0.2 mm, prędkość druku 60mm/s)

1-  200 g - 0,70 pln / 1g    

201- 400 g - 0,60 pln / 1g  

401- 600 g - 0,50 pln / 1g

601- 800 g - 0,40 pln / 1g  

801- 1000 g - 0,30 pln / 1g 

>1000 g - wycena indywidualna

 

Wydruki z innych materiałów lub o innych parametrach wyceniane są indywidualnie. 

Postprodukcja 100 pln / h plus materiały

Modelowanie / poprawki modelu 3D - 100 pln / h

EKSPRES = cena x2

Próby wydruku dodatkowo płatne według cennika. 

 

Zamawiając wydruk akceptujesz podane ceny. 

Nie odpowiadamy za nieprawidłowo wykonane / przygotowane przez klienta modele 3D.  

 

 

 

 

REGULAMIN SERWISU 

WERSJA 20181119 

1. Definicje 

▪ serwis - INK3.DE Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, NIP: 7822766134, 

▪ Klient - osoba lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy, 

▪ spedytor - firma kurierska, z której usług korzysta serwis, 

▪ kurier - pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu, 

▪ karta naprawy - elektroniczna baza danych, w której serwis odnotowuje wszelkie istotne parametry naprawy. 

▪ cennik – lista cen za usługi serwisu. 

2. Zgłoszenie serwisowe 

▪ Rozpoczęcie usługi serwisowej następuje poprzez zgłoszenie serwisowe dokonane za pomocą maila na stronie www.ink3.de lub poprzez wypełnienie druku formularza i dostarczenie go do serwisu wraz z przekazywanym sprzętem. 

▪ Wypełniając zgłoszenie serwisowe przez Internet Klient jest zobowiązany dołączyć do przekazywanego do naprawy sprzętu nadawany numer serwisowy jeśli takowy został wcześniej nadany przez serwis INK3.DE. 

▪ Wysłanie formularza w formie papierowej z pominięciem formy elektronicznej może wydłużyć czas realizacji zlecenia. 

3. Zakres naprawy 

▪ Podstawą do naprawy jest lista usterek wymienionych w formularzu zgłoszenia serwisowego. 

▪ Serwis wykonuje jedynie czynności zaakceptowane przez Klienta w wycenie. 

▪ Jeśli Klient chciałby zlecić poza naprawą również dokonanie ogólnego przeglądu przekazanego sprzętu powinien to zaznaczyć w zgłoszeniu serwisowym. Przeglądy ogólne są wyceniane w zależności od stanu sprzętu, jego przebiegu oraz modelu. O wycenie tej Klient jest informowany i może na tym etapie zrezygnować z wykonania przeglądu. 

4. Wysyłka sprzętu 

• Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia sprzętu przesłanego za pośrednictwem spedytora, a zapakowanego inaczej niż w sztywny karton. 

• W przypadku braku odpowiedniego kartonu prosimy o kontakt pod numerem 503-710-112 lub pisząc na adres office@ink3.de . Serwis na życzenie Klienta może przesłać karton odpowiedni do wysyłki sprzętu oraz zamówić kuriera po zapakowany sprzęt. Usługa ta jest świadczona na terenie Polski, a jej koszt jest zgodny z cennikiem. 

5. Czas naprawy i odbioru 

▪ Maksymalny czas naprawy to 14 dni roboczych, liczonych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu. 

▪ Do czasu naprawy nie jest wliczany czas oczekiwania na części niezbędne do jej wykonania, w przypadku braku tych części w serwisie. 

▪ O ile Klient zadeklaruje w zgłoszeniu serwisowym chęć osobistego odbioru sprzętu jest on zobowiązany do odebrania sprzętu z serwisu maksymalnie po upływie 10 dni od dnia poinformowania go o zakończeniu naprawy. 

▪ W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu w tym terminie będzie naliczana opłata wynosząca zgodna z cennikiem za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku braku odbioru sprzętu z serwisu przez okres 1 miesiąca po terminie zakończenia jego naprawy, serwis zastrzega sobie prawo do utylizacji sprzętu na koszt Klienta. 

6. Informacje o naprawie: 

▪ Zlecając serwisowi naprawę Klient otrzyma dostęp do elektronicznej karty naprawy, w której będzie miał wgląd do szczegółów naprawy. 

▪ Każda naprawa jest przez serwis udokumentowana na potrzeby świadczeń gwarancyjnych. 

▪ Klient jest informowany mailowo o zmianach w statusie naprawy. 

7. Odpowiedzialność 

▪ Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu braku dostępności na rynku odpowiednich części niezbędnych do realizacji naprawy lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu. W przypadku tego rodzaju sytuacji Klient zwalnia serwis z odpowiedzialności finansowej za brak naprawy. 

▪ Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Gwarancja 

• Klient jest zobowiązany do sprawdzenia sprzętu niezwłocznie po jego odbiorze z serwisu – w tym szczególnie z uwagi na uszkodzenia przez spedytora w transporcie. Reklamacje odnoszące się do uszkodzeń w trakcie naprawy nie będą przyjmowane w sytuacji, gdy zgłoszone zostaną po więcej niż 10-tu dniach od daty odbioru sprzętu. 

• Serwis udziela gwarancji na wykonane usługi serwisowe na okres 6 miesięcy, liczonych od daty odbioru sprzętu. 

• Za dodatkową opłatą okres gwarancji może zostać wydłużony. 

• Na naprawy sprzętów uszkodzonych przez wodę (zalanie) serwis nie udziela gwarancji. 

• Gwarancji podlegają wyłącznie elementy i usługi zaznaczone w karcie naprawy jako naprawiane lub wymieniane przez serwis. 

• Klient traci prawo do gwarancji na wykonane czynności serwisowe, gdy: 

- uszkodzenia powstały w wyniku niewłaściwej obsługi / eksploatacji sprzętu, 

- wprowadzono zmiany konstrukcyjne bez pisemnej zgody gwaranta, 

- dokonano naprawy przez osoby nie posiadające wymaganych przepisami uprawnień, 

- uszkodzono lub usunięto etykiety / plomby zabezpieczające, 

- uszkodzenie powstało w wyniku działania czynników chemicznych, mechanicznych, termicznych, atmosferycznych (złamanie, pękniecie, pożar, zalanie, itp.), 

- działanie czynności wykonanej przez serwis przestało być skuteczne na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania innej części nie objętej gwarancją. 

9. Przebieg i koszty naprawy 

▪ Po otrzymaniu sprzętu jest on diagnozowany przez serwis pod kątem przewidywanego kosztu i czasu naprawy. 

▪ Klient otrzymuje wynik diagnozy mailowo. Na tym etapie Klient ma prawo zrezygnować z naprawy. W takim przypadku Klient ponosi jedynie koszty diagnozy, określony w cenniku. Dodatkowo, w przypadku zaznaczenia w zgłoszeniu serwisowym opcji wysyłki sprzętu kurierem, Klient zostanie obciążony kosztem przesyłki. Koszt przesyłki jest wskazany w cenniku, ale może on być wyższy w przypadku paczek o wadze przekraczającej 20 kg. 

▪ W przypadku akceptacji kosztów podanych w diagnozie serwis przystępuje do naprawy sprzętu. 

▪ Na koszt naprawy składają się koszty części i podzespołów oraz czas poświęcony na wykonanie zlecenia serwisowego. 

▪ Koszt roboczogodziny jest zgodny z cennikiem, przy czym pierwsza godzina jest niepodzielna, a kolejne dzielą się na kwadranse i serwis nalicza 1⁄4 ceny roboczogodziny za każdy rozpoczęty kwadrans. 

▪ Koszty części / podzespołów określane są na podstawie bieżących cen zakupu. Klient ma prawo dostarczyć własne części / podzespoły do naprawy jedynie w przypadku pisemnej akceptacji tych komponentów przez serwis. 

▪ Wymienione wadliwe / zużyte części są utylizowane na koszt serwisu. 

▪ Wszelkie ceny podane w niniejszym regulaminie są cenami brutto i uwzględniają należny podatek VAT. 

10. Testowanie urządzeń 

▪ Serwis ma prawo przetestować naprawiany sprzęt w trakcie prób statycznych i dynamicznych w zakresie, jaki będzie w ocenie serwisu niezbędny do sprawdzenia poprawności wykonanych czynności serwisowych. 

11. Akceptacja regulaminu 

▪ Przekazując sprzęt do naprawy Klient deklaruje, że zapoznał się, rozumie i akceptuje w pełni niniejszy regulamin, na dowód czego przesłał serwisowi sprzęt do naprawy. 

 

 

Serwis drukarek 3D

 

 

1. Diagnoza - 80,00 pln

2. Roboczogodzina - 80,00 pln / h jest niepodzielna 

3. Koszty przesyłki kurierskiej do 20 kg - 20,00 pln w Polsce 

4. Koszt przesyłki kurierskiej z kartonem - 59,00 pln w Polsce 

5. Przechowanie sprzętu - 5,00 pln za dzień ponad 

6. Koszt transportu na terenie Poznania - 20,00 pln

7. Usługa ekspresowa +20%

 

 

 

 

 

Cennik eventowy INK3.DE:

 

Wariant 1.A

Event jednodniowy w skład, którego wchodzi:

-Drukarka GamgolBot APOCALYPTO pole robocze 1100/1200/1400 mm

-postumenty wystawowe pod rzeźby

-wydruki/rzeźby po postprodukcji ok 5 sztuk

-makieta centrum Poznania 4/2 m

-obsługa maszyny / druk na żywo i rola informacji z dziedziny druku 3D 2-4 osób przez cały czas trwania eventu 

-transport 

Koszt: 8.200 pln 

 

Wariant 1.B

Event siedmiodniowy w skład, którego wchodzi:

-Drukarka GamgolBot APOCALYPTO pole robocze 1100/1200/1400 mm

-postumenty wystawowe pod rzeźby

-wydruki/rzeźby po postprodukcji ok 5 sztuk

-makieta centrum Poznania 4/2 m

-obsługa maszyny / druk na żywo i rola informacji z dziedziny druku 3D 2-4 osób przez cały czas trwania eventu 

-transport  

Koszt: 16.600 pln 

 

Wariant 1.C

Event miesięczny w skład, którego wchodzi:

-Drukarka GamgolBot APOCALYPTO pole robocze 1100/1200/1400 mm

-postumenty wystawowe pod rzeźby

-wydruki/rzeźby po postprodukcji ok 5 sztuk

-makieta centrum Poznania 4/2 m

-obsługa maszyny / druk na żywo i rola informacji z dziedziny druku 3D 2-4 osób przez cały czas trwania eventu 

-transport 

Koszt: 31.800 pln 

Wymodelowanie i wydruk 3D na życzenie wyceniane jest indywidualnie od zlecenia. 

 

 

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto. 

 

 

 Wyślij zlecenie druku 3D na adres: 

printshop@ink3.de

 

*Podaj w mailu jak najwięcej informacji. Ułatwi to nam szybką odpowiedź.

 

Szybkie prototypowanie

V1

Droga do zrealizowania projektu, który spełnia wszystkie założenia niejednokrotnie usiana jest kilkoma mniej lub bardziej udanymi prototypami, aby ocenić poprawność danego prototypu warto chwycić go w rękę i fizycznie sprawdzić czy wszystko na 100% jest tak jak sobie zaplanowaliśmy.  W tym miejscu z pomocą przychodzi druk 3D! 

Modelarstwo i makiety

V2

Zarówno modelarze hobbyści jak i profesjonalne biura projektowe często mają potrzebę rozszerzenia swojej kolekcji o dodatkowe figurki czy też makiety. Niektórzy robią to dla własnej satysfakcji, inni żeby pochwalić się przed znajomymi a jeszcze inni żeby rozszerzyć swoją ofertę i skusić klienta. Wszystkim tym z pomocą przychodzi druk 3D i jego ogromne możliwości.

Gadżety i designerstwo

printsho3

Fanów oryginalnych rzeczy jest bardzo dużo i przybywa ich z każdą chwilą. Pomysłowe gadżety do mieszkania, niepowtarzalne dodatki do ubrań, funkcjonalne uchwyty do samochodu czy warsztatu oraz wiele innych rzeczy z przepastnej księgi spersonalizowanych zastosowań druku 3D może usprawnić Twoje życie i poprawić samopoczucie.

Indywidualne zamówienia

printshop4 

Jedyne co Cię ogranicza to Twoja wyobraźnia!